OBJEDINJENA PROCEDURA


Ponuda

- Izdavanje lokacijskih uslova

- Izdavanje gra?evinske dozvole

- Izdavanje re?enja u skladu sa ?lanom 145. Zakona

- Izdavanje privremene gra?evinske dozvole

- Prijava radova

- Prijava zavr?etka izrade temelja

- Izdavanje upotrebne dozvole

- Prijava zavr?etka objekta u konstruktivnom smislu

- Davanje saglasnosti na tehni?ku dokumentaciju z pogledu mera za?tite od po?ara

- Dostavljanje projekta za izvo?enje

- Priklju?enje objekta na komunalnu i drugu infrastrukturu

- Upis prava svojine i izdavanje re?enja o ku?nom broju

- Poretanja prekr?ajnog postupka od strane Registartora

- Pokretanja prekr?ajnog postupka od strane Registratora centrale evidencije

 

she hair weave body wave high ponytail wig tutorial human hair extensions straight human hair weave sainsburys hair extensions hair extensions uk best hair buy location 22 clip in hair extensions lace wigs in home haircuts for seniors how to store human hair cheap hair extensions